Dades del nen/a

Nom *

1r Cognom *

2n Cognom

Data de naixement dd/mm/aaaa *

DNI

Número de la TSI (CatSalut) *

Adjuntar llibre de vacunes (màxim 10 MB) *

 

Al·lèrgies

Medicaments necessaris

Talla de camieta *

 

En cas d'urgència, cal avisar al telèfon a l'atenció de

Escull les fràngies horàries *
MatíDinarTarda

 

Escull les setmanes *
del 7 al 10 Setembre

 

Autorització de sortida al finalitzar el Casal *
SiNo

Dades familiars

Nom pare/mare/tutor *

DNI pare/mare/tutor *

Email pare/mare/tutor *

Telèfon pare/mare/tutor *

*Els telèfons facilitats s’afegiran al grup de WhatsApp, on la direcció del Casal informarà a les famílies. Únicament hi podran parlar els coordinadors, en cap cas els familiars. Per tant, acceptant que se’ls adhereixi a aquest grup.

 

Autoritzo com a pare/mare/representant/tutor/a que el meu fill realitzi desplaçaments a peu dins l'horari del Casal.

 

Autoritzo com a pare/mare/representant/tutor/a al Casal esport i lleure Llagostera per poder tractar o cedir les dades o imatges de la participant d’acord amb les finalitats indicades, com també accepto la normativa que consta al full d’inscripció, manifesto que el o la participant és APTA per la pràctica de l’esport, i autoritzo a l’inscrit/a a participar en les activitats i en cas de precisar assistència mèdica, pugui ser traslladada a un centre mèdic per part del Casal.

 

Les dades del present imprès, seran tractades de forma confidencial en un fitxer titularitat de la Organització, sent la seva finalitat la formalització de la inscripció al Casal, tutela del nena/a i l’enviament d’informació relacionada amb les seves activitats.

 

Observacions

Obrir WhatsApp
Tens algun dubte?
WhatsApp Casal Llagostera
Hola! Et podem ajudar en alguna cosa?